Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga! Obecnie znajdujesz się na archiwalnej stronie internetowej ZSP Kleszczów. W poszukiwaniu nowych wiadomości zapraszamy na aktualną stronę

Przejdź do aktualnej strony


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentDirectPHP has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/zspkleszczo/archiwum.zspkleszczow.pl/public_html/plugins/content/DirectPHP/DirectPHP.php on line 23

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA


ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie!Witam w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zaznaczono prawa i obowiązku ucznia LO I TNT w Kleszczowie. Zachęcam jednocześnie do odwiedzenia serwisu mamyprawa.pl gdzie znajdziecie informację o prawach ucznia.  
                   

Chciałam jednocześnie zwrócić Waszą uwagą na kampanię Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO. Szczegóły na stronie http://jakreagowac.pl
 

  

 

Ważne telefony
234 72 12 - Policyjny telefon zaufania
233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny
0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny
Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka- p. Marek Michalak
Biura Rzecznika Praw Dziecka

Aktualny adres:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl


Każdy uczeń Naszych szkół powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły. Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) możesz zapoznać się w sekretariacie szkoły.


Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:
- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
- W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:
- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
- Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny rzecznik może:
- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
- Organizować konfrontacje wyjaśniające.
- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
- Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:
1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

O czym uczeń wiedzieć powinien:
1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Twoje prawa - prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
- zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
- poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

Pamiętaj - masz też obowiązki

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
3. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
4. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.
5. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
6. Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
7.Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- wychowawcy klasy,
- pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
- Rzecznika Praw Ucznia.

1. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
2. W przypadku niezałatwienia sporu w sposób określony w pkt. 3, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Za co zostaniesz nagrodzony ?

Szkoła nagradza ucznia za:
- celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
- wzorową postawę,
- wybitne osiągnięcia,
- aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska

Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna powiadamiając o nich zarówno uczniów jak i rodziców.

Uczeń może być nagrodzony:
- pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy,
- pochwałą dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,
- nagrodą książkową,
- nagrodą rzeczową lub pieniężną z funduszy Rady Rodziców,
- listem pochwalnym (dla rodziców) lub gratulacyjnym (dla ucznia),
- pochwałą opiekuna organizacji szkolnej wobec społeczności szkolnej,
- finansowaniem przez szkołę pobytu na wycieczce.

Za naruszenie obowiązków określonych w Statucie i regulaminie szkoły uczeń może być ukarany:
- upomnieniem wychowawcy klasy,
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,
- przeniesieniem do równoległej klasy w szkole,
- zawieszeniem w obowiązkach ucznia do czasu wyjaśnienia rażącego przekroczenia ustaleń regulaminu wewnątrzszkolnego,
- skreśleniem z listy uczniów,

Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów za szczególnie rażące naruszenie postanowień Statutu, przepisów prawa, czy zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza w przypadku:
- nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
- dopuszczenia się kradzieży,
- fałszowania dokumentów państwowych,
- nieklasyfikowania z jednego lub więcej przedmiotów z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach z przyczyn nieusprawiedliwionych,
- rażącego naruszenia zasad kultury współżycia a zwłaszcza przejawów brutalności i agresji wobec innych uczniów, czy też pracowników szkoły,
- porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy.
Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od nałożonej kary, o czym należy ucznia poinformować.

Od kary przewidzianej w ust. 1 pkt. 1 odwołanie składa się do dyrektora, zaś od pozostałych kar odwołanie składa się do Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznawanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

MOŻESZ RÓWNIEŻ NAPISAĆ EMAIL  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.